Klachten en Geschillenprocedure

De ouders worden op de hoogte gesteld van onze Klachten en Geschillenprocedure tijdens het intake gesprek met de mentor. De klachten procedure is te zien op onze locaties en ook op de website onder het kopje Kwaliteit/Klachten en Geschillenprocedure.

Interne klachtenprocedure
Uw kind is bij de medewerkers van De Boefjes in goede handen. Maar hoe goed alle medewerkers van ons kinderdagverblijf ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent. Als u als ouders een klacht heeft dan gaan wij ervan uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in eerste instantie de medewerker op de groep. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de directie. U mag hierover een mail sturen of bellen, wanneer u dat makkelijker vindt.
Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

Indienen klacht
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 1 maand als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft en een omschrijving van de klacht.
Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.
Bij de groepsleidster kunt u terecht met klachten op het gebied van:

 • het functioneren van de groepsleidster en/of kinderen
 • de huisregels en tijden
 • accommodatie en spelmateriaal
 • hygiëne en voeding
  Bij de directie kunt u terecht met klachten onder meer op het gebied van:
 • alle bovengenoemde zaken
 • procedures binnen het kinderdagverblijf
 • aanname en plaatsingsbeleid
 • financiële zaken
 • het functioneren van de medewerkers (waaronder ook leidinggevenden)
 • algemeen beleid
  U bent vrij om te kiezen bij wie u een klacht indient. Wel vragen wij u de meest geschikte persoon te kiezen naar aanleiding van bovenstaande uiteenzetting van klachten naar soort.

  Behandeling van de Klacht
 • De directie draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.
 • De directie bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
 • De directie houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 • Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.
 • Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker wordt de beklaagde medewerker door de directie in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn/haar standpunt toe te lichten. Eventueel kunnen klager en beklaagde in de gelegenheid worden gesteld hun argumenten naar voren te brengen en toe te lichten in elkaars één der partijen hierom verzoekt. aanwezigheid, tenzij het nodig wordt geacht partijen afzonderlijk te horen, of indien een der partijen hierom verzoekt.
 • Indien tot afzonderlijk horen van klager en beklaagde wordt overgegaan, zal alleen die informatie bij de overwegingen worden betrokken waarop de wederpartij gelegenheid heeft gehad te reageren.
 • De directie bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de directie de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.
 • De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
  Het recht tot indienen van een klacht komt toe aan:
  De Oudercommissie en ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van de opvang van kindercentrum De Boefjes. Waarbij de rechtstreekse weg naar de Geschillencommissie altijd open staat om een geschil hieraan voor te leggen.
  Externe klachtenprocedure
  De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen oa. voort uit de Wet Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.
  Mocht interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigde oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl
  De Geschillencommissie Kinderopvang.
  Postadres:
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag
  De Geschillencommissie is tijdens kantooruren bereikbaar via telnr. 070-3105310

  Ouders/oudercommissie kunnen een geschil indienen bij De Geschillencommissie Kinderopvang als:
 • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op een schriftelijke klacht.
 • De ouders/oudercommissie en de opvangorganisatie het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
 • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.
  Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?
  De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verandering van de overeenkomst
 • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Kwaliteit van de opvang
 • Kosten van de opvang
 • Opvangtijden
  In uitzondering van het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij De Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijv. bij klachten over intimidatie.
  De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. De uitspraken van de commissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissies als de aangesloten kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie Kinderopvang publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website.
  Meer informatie kunt u vinden op de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

We leiden je graag rond! Plan hier een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging.

Plan een bezichtiging